Untitled Document
class-header-css3
Casino Royale ohjelmistoa Bravuuri esitti Kuusankoski-talolla 2017 uuden vuoden vastaanotossa.
class-header-semantics
Jongleerausnumero 2017 uuden vuoden vastaanotolta Kuusankoski-talolta.
class-header-css3
Casino Royale ohjelmistoa Bravuuri esitti Kuusankoski-talolla 2017 uuden vuoden vastaanotossa.
class-header-semantics
Jongleerausnumero 2017 uuden vuoden vastaanotolta Kuusankoski-talolta
class-header-css3
Casino Royale ohjelmistoa Bravuuri esitti Kuusankoski-talolla 2017 uuden vuoden vastaanotossa.
class-header-semantics
Jongleerausnumero 2017 uuden vuoden vastaanotolta Kuusankoski-talolta
class-header-css3
Casino Royale ohjelmistoa Bravuuri esitti Kuusankoski-talolla 2017 uuden vuoden vastaanotossa.
class-header-semantics
Jongleerausnumero 2017 uuden vuoden vastaanotolta Kuusankoski-talolta

SIRKUSKOULU BRAVUURIN KANNATUSYHDISTYS RY

Sähköposti sbkannatus@gmail.com

Tilinumero FI78 1793 3000 0046 41

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi Sirkuskoulu Bravuurin kannatusyhdistys ry ja kotipaikka Kuusankoski, Kouvola.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Sirkuskoulu Bravuurin toimintaa edistämällä ja kehittämällä lasten ja nuorten sirkusharrastusta sekä tehdä sirkustaidetta tunnetuksi erityisesti yhdistyksen kotipaikkakunnalla, mutta myös ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- järjestää sirkustapahtumia/tempauksia
- mahdollistaa sirkusharrastajien osallistumista alan tapahtumiin
- hankkii tarvittavia välineitä
- tukee sirkusohjelmien ja näytöksien valmistamista

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan voi muodostua pääosin taloudelliseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja vastaanottaa talkootyötä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä yli 15-vuotiaan henkilön, joka opiskelee sirkuskoulu Bravuurissa tai on oppilaan vanhempi, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi jokaisen yksityisen henkilön tai kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään aina vuosikokouksessa. Jäsenmaksu on Syys-Kevätkaudella 2016-2017, 5 euroa.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviesteillä. Kokous on päätösvaltainen jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

9. käsitellään muut asiat

10. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sirkuskoulu Bravuurin toiminnan päättyessä yhdistys lakkautetaan. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
@sirkuskoulubravuuri